Image
Е-Општина

Барања и одговори за информации од јавен карактер 2023 година

 Број на барање                      Опис                                                                                                                 Превземи документ 
 18-40/1  Консултации со граѓани за Буџет 2023  Документ
 18-41/1  Здружение за унапредување на родова еднаквост  Документ
 18-81/1  Информации за јавни набавки и вработувања  Документ
 18-82/1  Склучени авторски договори  Документ
 18-83/1  Ангажирани правни лица за адвокатски услуги  Документ
 18-141/1  Информации за ТППЕ возила  Документ
 18-238/1  Записник од инспекциски надзор  Документ
 18-321/1  Трансфери на средства од Буџет 2023  Документ
 18-322/1  Информации за Совет на млади  Документ
 18-323/1  Информации за млади и младински организации  Документ
 18-382/1  Информации за воспоставен МОС со друга општина  Документ
 18-383/1  Информации за младинско учество  Документ
 18-510/1  Планиран буџет за животна средина  Документ
 18-540/1  План за интегритет и годишна антикорупциска програма  Документ
 18-562/1  Локални акциони планови за животна средина  Документ
 18-642/1  Записник од вонреден инспекциски надзор  Документ
 18-644/1  Информација за одобрение за градење  Документ
 18-693/1  Средства за Локален младински совет  Документ
 18-729/1  Извештај за реализација на план за управување со отпад  Документ
 18-768/1  Број на објекти кои организараат игри на среќа  Документ
 18-810/1  Информации за природни непогоди  Документ
 18-861/1  Годишен извештај за работењето на општината во 2022 година  Документ
 18-953/1  Барање за прекумерно користење на пат  Документ
 18-981/1  Утврдување на правен статус на бесправен објект  Документ
 18-1136/1  Записници од евалуација на кандидати  Документ
 18-1279/1  Акт - Решение за легализација  Документ
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio