Image
Совет

Надлежности на Советот на Општина Гевгелија

- Го донесува статутот на општината и други прописи;

- Донесува буџет и годишна сметка на општината;

- Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките на законот;

- Основни јавни служби во рамките на надлежностите на општината и врши надзор на нивната работа;

- Именува членови во управните одбори на јавните служби кои ги основа;

- Усвојува програми за работи и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основа;

- Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење;

- Ги освојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби кои ги основала општината;

- Одлучува за начинот на располагање со сопственост на општината;

- Одлучува за начинот на вршење финансиска контрола на буџетот на општината;

- Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народен правобранител;

- Може да дава препораки на раководни лица на п.е. на Министерството за внатрешни работи за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот.

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio