Image
Отворени податоци

Отворени податоци

 • ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИИ
 1. Буџет на Општина Гевгелија за 2022 година - (scan)
 2. Буџет на Општина Гевгелија за 2022 година - (pdf)
 3. Приходи (2022) - (xlsx)
 4. Приходи (2022) - (csv)
 5. Приходи (2022) - (xml)
 6. Приходи (2022) - (json)
 7. Расходи (2022) - (xlsx)
 8. Расходи (2022) - (csv)
 9. Расходи (2022) - (xml)
 10. Расходи (2022) - (json)

 

 1. Планирани набавки на Општина Гевгелија за 2022 година (pdf
 2. Планирани набавки на Општина Гевгелија за 2022 година (xlsx)
 3. Планирани набавки на Општина Гевгелија за 2022 година (csv)
 4. Планирани набавки на Општина Гевгелија за 2022 година (xml)
 5. Планирани набавки на Општина Гевгелија за 2022 година (json)

 

 1. Преглед на Службени Гласници објавени од Општина Гевгелија во 2022 година (ods)
 2. Преглед на Службени Гласници објавени од Општина Гевгелија во 2022 година (xlsx)
 3. Преглед на Службени Гласници објавени од Општина Гевгелија во 2022 година (csv)

 

 1. Преглед на Службени Гласници објавени од Општина Гевгелија во 2021 година (ods)
 2. Преглед на Службени Гласници објавени од Општина Гевгелија во 2021 година (xlsx)
 3. Преглед на Службени Гласници објавени од Општина Гевгелија во 2021 година (csv)

 

 • ЕДИНИЦА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 

 1. Регистар на членови на Совет на Општина Гевгелија 2021 - 2025 (pdf)
 2. Регистар на членови на Совет на Општина Гевгелија 2021 - 2025 (xlsx)
 3. Регистар на членови на Совет на Општина Гевгелија 2021 - 2025 (csv)
 4. Регистар на членови на Совет на Општина Гевгелија 2021 - 2025 (xml)
 5. Регистар на членови на Совет на Општина Гевгелија 2021 - 2025 (json)

 

 1. Комисии на Совет и членови на комисии на Совет на Општина Гевгелија (ods)
 2. Комисии на Совет и членови на комисии на Совет на Општина Гевгелија (xlsx)
 3. Комисии на Совет и членови на комисии на Совет на Општина Гевгелија (csv)

 

 1. Раководители на сектори и одделенија во Општина Гевгелија (pdf)
 2. Раководители на сектори и одделенија во Општина Гевгелија (ods)
 3. Раководители на сектори и одделенија во Општина Гевгелија (xlsx)
 4. Раководители на сектори и одделенија во Општина Гевгелија (csv)
 5. Раководители на сектори и одделенија во Општина Гевгелија (xml)
 6. Раководители на сектори и одделенија во Општина Гевгелија (json)

 

 1. Список на вработени во Општина Гевгелија (pdf)
 2. Список на вработени во Општина Гевгелија (ods)
 3. Список на вработени во Општина Гевгелија (xlsx)
 4. Список на вработени во Општина Гевгелија (csv)
 5. Список на вработени во Општина Гевгелија (xml)
 6. Список на вработени во Општина Гевгелија (json)

 

 1. Регистар на услуги кои ги нуди Општина Гевгелија (pdf)
 2. Регистар на услуги кои ги нуди Општина Гевгелија (ods)
 3. Регистар на услуги кои ги нуди Општина Гевгелија (xlsx)
 4. Регистар на услуги кои ги нуди Општина Гевгелија (csv)
 5. Регистар на услуги кои ги нуди Општина Гевгелија (xml)
 6. Регистар на услуги кои ги нуди Општина Гевгелија (json)

 

 • НАСЕЛЕНИЕ И ОПШТЕСТВО

 

 1. Месни заедници во Општина Гевгелија (pdf)
 2. Месни заедници во Општина Гевгелија (ods)
 3. Месни заедници во Општина Гевгелија (xlsx)
 4. Месни заедници во Општина Гевгелија (csv)
 5. Месни заедници во Општина Гевгелија (xml)
 6. Месни заедници во Општина Гевгелија (json)

 

 1. Образовни институции во Општина Гевгелија (ods)
 2. Образовни институции во Општина Гевгелија (xlsx)
 3. Образовни институции во Општина Гевгелија (csv)

 

 1. Листа на спомен-обележја во Општина Гевгелија (pdf)
 2. Листа на спомен-обележја во Општина Гевгелија (ods)
 3. Листа на спомен-обележја во Општина Гевгелија (xlsx)
 4. Листа на спомен-обележја во Општина Гевгелија (csv)

 

 1. Регистар на невладини организации (НВО) во Општина Гевгелија (pdf)
 2. Регистар на невладини организации (НВО) во Општина Гевгелија (ods)
 3. Регистар на невладини организации (НВО) во Општина Гевгелија (xlsx)
 4. Регистар на невладини организации (НВО) во Општина Гевгелија (csv)

 

© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio