Image
Е-Општина

Извештаи

Извештај за работа на Градоначалникот на општина Гевгелија во 2022 година

Годишен извештај на Општина Гевгелија за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2022 година

Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште во општина Гевгелија за 2022 година

Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за 2022 година

Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Гевгелија во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2022 година

Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Гевгелија во областа на социјалната заштита и заштитата на децата за 2022 година

Годишен извештај за посредување со информации од јавен карактер (период 1.1 - 31.12.2022)

Извештај за реализација на Програмата за финансиска поддршка на НВО-секторот од општина Гевгелија за организирање програмски активности во 2022 година

Извештај за реализација на Програмата за финансирање на проекти, манифестации и значајни настани на Месните заедници во општина Гевгелија за 2022 година

Извештај за работата на Локалниот младински совет на Општина Гевгелија во 2022 година

Извештај за реализација на Програмата за финансирање на спортските активности во општина Гевгелија за 2022 година

Извештај за реализација на Програмата за финансирање на програми и проекти од областа на културата од интерес на Општина Гевгелија за 2022 година

Извештај за резултати од Систем 48 за 2022 година

 

2021

Конечен извештај за извршена ревизија на информациски системи како ревизија на успешност на тема „Квалитетот на услугите кои ги даваат ЕЛС преку своите ВЕБ портали“- Државниот завод за ревизија

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio