Image
Формулари

Урбанизам

Формулари за урбанистичка документација 

 •  БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА ПРЕД ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
 •  БАРАЊЕ КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ТЕЗГА
 •  ИЗЈАВА ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ НА ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ
 •  БАРАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ И БЕСПРАВНИ ОБЈЕКТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА ПРИМАРНА, СЕКУНДАРНА И  ТЕРЦИЈАЛНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 •  БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД ИЗВОД ОД ПРОГРАМАТА ЗА УРБАНА ОПРЕМА - МИКРОЛОКАЦИСКИ УСЛОВИ
 •  БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНА ПОВРШИНА ПРИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ
 •  БАРАЊЕ ЗА  ПРАВОСИЛНОСТ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ
 •  БАРАЊЕ ЗА ПРЕПИС ОД ИЗДАДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 •  БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА БАРАТЕЛ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ
 •  БАРАЊЕ ЗА УВЕРЕНИЕ ДЕКА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА Е ОПФАТЕНА ВО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
 •  БАРАЊЕ ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОБЈЕКТ
 •  ИЗЈАВА ЗА НОТАР

 

 • Барање за извод од УП

 • Барање за издавање на решение за одобрување на елаборат за животна средина

 • Барање за отстранување на објект

 • Барање за предбележување на градба

 

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio