Image
Надлежности

Образование

Образование- основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта во соработка со Централната власт, во согласност со закон, како и организирање превоз и исхрана на учениците и нивно сместување во ученички домови.

 

Официјалната стапка на писменост во општина Гевгелија изнесува 99% и претставува највисока во Република Македонија.

 

Општината ги има следниве образовни институции:

 

Еден средношколски училишен центар со три насоки – општа гимназија, механичка струка и хотелско-туристичка насока;

 

Четири основни училишта;

 

Едно специјализирано основно музичко училиште.

 

Вкупниот број на ученици изнесува 3.570, а бројот на наставници 201, со сооднос наставник–ученик 1:17.

 

Во последните години се забележува мал пад во бројот на новозапишани ученици. Во учебната 2001/02 година бројот на ученици кои завршиле 8. Одделение (14 год. возраст) изнесувал 299, додека во учебната 2005/06 тој број изнесува 259.

 

Бројот на новозапишани ученици во средно образование во учебната 2001/02 изнесувал 372, а во учебната 2004/05 тој број е намален на 340, како резултат на ниската стапка на новородени деца и на надворешните миграции, иако бројот на новозапишани ученици во хотелско-туристичката струка бележи благ пораст.

 

Основни училишта

ОУ ˝Владо Кантарџиев˝-Гевгелија

 

ОУ ˝Крсте Мисирков˝-Гевгелија

 

ОУ ˝Климент Охридски˝-Миравци

 

ОУ ˝Ристо Шуклев˝-Негорци

 

ОМУ ˝Васо Карајанов˝-Гевгелија

 

Средно училиште

СОУ ˝Јосиф Јосифовски˝ - Гевгелија

 

 

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio