Image
Е-Општина

Животна средина

Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во општина Гевгелија за 2023 година

 Б – Интегрирана еколошка дозвола за ЈПКД Комуналец Гевгелија 

Решение ЈКПД Комуналец

 

 Б – Интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план за ЈПКД Комуналец Гевгелија

 

 Б-Интегрирана еколошка дозвола за усогласување со оперативен план - за ДПТТ „СОКОЛ“ дооел

Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

Барање за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола ДПТТ „Стокол" - ДООЕЛ Гевгелија

СТОКОЛ - Записник од преговорите 03.08.2020

Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА - СТОКОЛ - ЖИВИНАРСКА ФАРМА - МОИН

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, НА ДРУШТВО ЗА ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ПРОЕКТИРАЊЕ АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА-СЕПАРАЦИЈА НА РЕЧЕН ПЕСОК (30.08.2018 ГОДИНА)

Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА БР.11-153 ОД 30.08.2018 ГОДИНА  ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН , НА ДРУШТВО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ПРОЕКТИРАЊЕ АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИЈА - СЕПАРАЦИЈА НА РЕЧЕН ПЕСОК 

Заштита на животната средина и природата- мерки за заштита и спречување од загадување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучава  нејонизирачко зрачење.

- РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, НА ДПТУГ ПЕЛАГОНИЈА ТИРИЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БЕТОНСКА БАЗА (10.08.2018 ГОДИНА)

- Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА БР.11-155 ОД 10.08.2018 ГОДИНА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН, НА ДПТУГ ПЕЛАГОНИЈА ТИРИЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ БЕТОНСКА БАЗА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, „СТОКОЛ“ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија

БАРАЊЕ ЗА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА , Друштво за градежништво  и проектирање АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ  Гевгелија

- НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН - Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија Кланица и месна индустрија со ладилник

НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН - ДПТУГ „ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ" ДООЕЛ - увоз-извоз БЕТОНСКА БАЗА Гевгелија

НАЦРТ Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН - АЛФА ПРОЕКТ ДООЕЛ Гевгелија

 

ИНТЕР БЕТОН

АНСА ГОРАН МИРАВЦИ

МАНСАРД

РИГО ИМПЕКС

ИНВИКТА ЛИРА

ВЕТЕРИНАР

ПЕЛАГОНИЈА ТИРИЦ

АЛФА ПРОЕКТ

СТОКОЛ ЖИВИНАРСКА ФАРМА

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio