Image
Општина Гевгелија

Демографски податоци за Општина Гевгелија

*Извор на податоци: Државен завод за статистика, МакСтат база на податоци од Попис 2021

 

Вкупно резидентно население, домаќинства и станови во Општина Гевгелија, Попис 2021

Табела 1

Вкупно резидентно население

Вкупно домаќинства

Вкупно станови

 21.582

 8.386

 10.833

            Според бројот на резиндентното население, Општина Гевгелија е 28-ма општина во државата. Побројни по население од Гевгелија се Oпштините Куманово, Битола, Тетово, Аеродром, Гази Баба, Прилеп, Карпош, Чаир, Кисела Вода, Гостивар, Охрид, Струга, Струмица, Велес, Штип, Ѓорче Петров, Центар, Кичево, Сарај, Бутел, Кавадарци, Кочани, Шуто Оризари, Радовиш, Боговиње, Липково и Студеничани.

Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија по петгодишни возрасни групи и пол, Попис 2021

Табела 2

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

21.582

1.008

1.056

1.076

1.009

1.050

1.182

1.340

1.694

1.600

мажи

10.700

486

540

547

515

534

603

685

872

832

жени

10.882

522

516

529

494

516

579

655

822

768

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

1.573

1.515

1.597

1.706

1.516

1.178

728

523

231

мажи

831

773

800

827

681

535

306

250

83

жени

742

742

797

879

835

643

422

273

148

 

Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија според изјаснувањето за етничката припадност (основни групи), по пол, Попис 2021

 

Табела 3

 

пол

 

вкупно

 

Mакедонци

 

Aлбанци

 

Tурци

 

Роми

 

Власи

вкупно

21.582

19.778

20

59

3

266

мажи

10.700

9.736

4

37

1

156

жени

10.882

10.042

16

22

2

110

 

пол

 

Срби

 

Бошњаци

 

други неспомнати

 

не се изјасниле

 

непознато

Лица за кои податоците се преземени од административни извори

вкупно

217

8

162

2

2

1.047

мажи

125

5

87

2

2

535

жени

92

3

75

/

/

512

Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија според изјаснувањето за

религиска припадност по пол, Попис 2021

Табела 4

Религиска припадност

вкупно

Мажи

жени

вкупно

21.582

10.700

10.882

православни

14.542

7.180

7.362

христијани

5.623

2.788

2.835

протестанти

12

6

6

евангелисти

3

2

1

евангелисти-методисти

3

2

1

јеховини сведоци

19

8

11

друго

25

14

11

не е верник

72

48

24

не се изјаснил

17

9

8

непознато

6

3

3

Лица за кои податоците се земени од административни извори

1.047

535

512

Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија според мајчиниот јазик,

по пол, Попис 2021

Табела 5

мајчин јазик

вкупно

Мажи

жени

вкупно

21.582

10.700

10.882

македонски

20.234

10.007

10.227

албански

12

1

11

турски

47

28

19

ромски

6

4

2

влашки

25

16

9

српски

120

65

55

бошњачки

5

1

4

Други неспомнати јазици

84

41

43

Знаковен јазик

/

/

/

Непознато

2

2

/

Лица за кои податоците се земени од административни извори

1.047

535

512

 

Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија на возраст 5+ години во формалното (редовно) образование, според степенот на образование, по пол, Попис 2021

Табела 6

Население на возраст

5+ години

вкупно

Мажи

жени

вкупно

20.574

10.214

10.360

не посетува образование

16.899

8.452

8.447

основно образование

1.882

955

927

средно образование

790

410

380

високо образование

829

316

513

магистратура

96

46

50

докторат

11

5

6

непознато

67

30

37

 

 

Вкупно работоспособно население во Општина Гевгелија на возраст од 15+ години според возраста и економската активност, по пол, Попис 2021

Табела 7

 

Возрасна група

 

Работоспособно население

 

Активно население

Активно население-вработени

Активно население-невработени

 

Вкупно неактивно население

 

непознато

 

вк.

м

ж

вк.

м

ж

вк.

м

ж

вк.

м

ж

вк.

м

ж

вк.

м

ж

вкупно

18.442

9.127

9.315

10.250

5.455

4.795

9.064

4.787

4.277

1.186

668

518

8.003

3570

4433

189

102

87

15-19

1.009

515

494

103

60

43

54

32

22

49

28

21

890

447

443

16

8

8

20-24

1.050

534

516

616

341

275

482

266

216

134

75

59

428

190

238

6

3

3

25-29

1.182

603

579

1.002

513

489

851

428

423

151

85

66

168

85

83

12

5

7

30-34

1.340

685

655

1.189

607

582

1.069

544

525

120

63

57

131

68

63

20

10

10

35-39

1.694

872

822

1482

763

719

1.350

684

666

132

79

53

185

94

91

27

15

12

40-44

1.600

832

768

1.406

714

692

1.265

641

624

141

73

68

172

108

64

22

10

12

45-49

1.573

831

742

1.353

718

635

1.227

655

572

126

63

63

202

100

102

18

13

5

50-54

1.515

773

742

1.217

642

575

1.103

576

527

114

66

48

281

121

160

17

10

7

55-59

1.597

800

797

1.132

610

522

993

529

464

139

81

58

446

180

266

19

10

9

60-64

1.706

827

879

650

423

227

578

372

206

72

51

21

1.037

395

642

19

9

10

65+

4.176

1.855

2.321

100

64

36

578

372

206

72

51

21

4.063

1782

2281

13

9

4

 

 

Вкупно резидентно население според видот на попреченоста, по возрасни групи и пол во Општина Гевгелија,

Попис 2021

Табела 8

 

Вид на попреченост

 

Возрасна група

Вкупно население со попреченост

 

Со движењето

 

Со видот

 

Со слухот

Со комуникацијата

 

друго

вк.

м

ж

вк.

м

ж

вк.

м

ж

вк.

м

ж

вк.

м

ж

вк.

м

ж

вкупно

1.182

526

656

518

206

312

153

61

92

104

50

54

62

37

25

345

172

173

0-14

24

14

10

5

2

3

5

2

3

/

/

/

6

5

1

8

5

3

15-65

490

250

240

178

91

87

51

22

32

26

9

17

34

20

14

198

108

90

65+

668

262

406

335

113

222

94

37

57

78

41

37

22

12

10

139

59

80

                                       

Број на живеалишта и лица кои живеат во живеалиштата според видот на живеалиштето во Општина Гевгелија, Попис 2021

Табела 9

Р. бр.

 

вкупно

број на лица

1.

Живеалишта

7.002

21.582

2.

Станбени згради

6.977

21.566

3.

Нестанбени згради

24

15

4.

Згради за институционално домување

/

/

5.

Друго

1

1

Број на станови според населеноста и корисната површина во м2, во Општина Гевгелија, Попис 2021

                                                                  

                                  Табела 10

1.

Вкупно станови

10.833

Корисна површина во м2

1.021.847 м2

2.

Населени станови

7.299

Корисна површина во м2

733.117 м2

3.

Ненаселени станови

3.534

Корисна површина во м2

288.730 м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкупно резидентно население, домаќинства и станови во Општина Гевгелија, по населени места, Попис 2021

Табела 11

Р. бр.

Населено место

Резидентно население

домаќинства

станови

1.

Богородица

896

387

463

2.

Габрово

5

1

16

3.

Гевгелија

15.156

5.725

7.014

4.

Давидово

302

131

188

5.

Кованец

149

57

69

6.

Конско

11

5

302

7.

Милетково

113

57

54

8.

Миравци

1.392

565

782

9.

Моин

312

114

134

10.

Мрзенци

525

202

245

11.

Негорци

1.768

727

750

12.

Ново Конско

168

61

105

13.

Петрово

121

52

83

14.

Прдејци

462

209

236

15.

Серменин

8

6

128

16.

Смоквица

190

84

139

17.

Ума

4

3

125

Вкупно:

21.582

8.386

10.833

Вкупно резидентно население по населени места во Општина Гевгелија по петгодишни возрасни групи и пол,

Попис 2021

Населено место Богородица                                                                                                                                               Табела 12

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

896

36

34

54

58

48

47

52

70

72

мажи

458

21

18

26

31

19

28

29

32

44

жени

438

15

16

28

27

29

19

23

38

28

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

65

64

62

74

53

49

32

21

5

мажи

32

33

35

34

24

27

15

8

2

жени

33

31

27

40

29

22

17

13

3

Населено место  Габрово                                                                                                                                                    Табела 13

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

5

/

/

/

/

/

/

2

/

/

мажи

4

/

/

/

/

/

/

2

/

/

жени

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

/

1

1

1

/

/

/

/

/

мажи

/

/

1

1

/

/

/

/

/

жени

/

1

/

/

/

/

/

/

/

Населено место Гевгелија                                                                                                                                               Табела 14

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

15.156

747

792

776

693

699

809

974

1.287

1.137

мажи

7.388

360

409

396

353

358

404

478

663

580

жени

7.768

387

383

380

340

341

405

496

624

557

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

1.103

1.017

1.099

1.205

1.056

815

456

334

157

мажи

570

512

513

573

462

353

185

166

53

жени

533

505

586

632

594

462

271

168

104

Населено место Давидово                                                                                                                                                  Табела 15

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

302

18

12

10

11

13

26

19

14

14

мажи

156

8

5

4

9

5

14

10

9

8

жени

146

10

7

6

2

8

12

9

5

6

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

26

23

20

25

17

17

16

15

6

мажи

18

14

11

12

4

9

6

6

4

жени

8

9

9

13

13

8

10

9

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населено место Кованец                                                                                                                                                  Табела 16

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

149

2

6

6

2

7

2

9

8

8

мажи

77

2

1

2

2

2

1

4

7

5

жени

72

/

5

4

/

5

1

5

1

3

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

8

10

14

19

15

15

10

8

/

мажи

5

4

10

11

8

4

7

2

/

жени

3

6

4

8

7

11

3

6

/

Населено место Конско                                                                                                                                                     Табела 17

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

11

1

2

/

/

1

/

/

2

/

мажи

4

/

/

/

/

/

/

/

1

/

жени

7

1

2

/

/

1

/

/

1

/

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

/

/

/

1

3

/

/

1

/

мажи

/

/

/

/

2

/

/

1

/

жени

/

/

/

1

1

/

/

/

/

Населено место Милетково                                                                                                                                                 Табела 18

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

113

5

9

5

5

8

5

2

10

6

мажи

56

1

5

2

1

3

4

1

4

3

жени

57

4

4

3

4

5

1

1

6

3

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

10

12

10

7

5

4

7

2

1

мажи

3

8

7

6

2

2

3

1

/

жени

7

4

3

1

3

2

4

1

1

Населено место Миравци                                                                                                                                                  Табела 19

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

1392

41

50

72

73

67

77

63

88

93

мажи

738

15

27

43

39

38

42

38

46

53

жени

654

26

23

29

34

29

35

25

42

40

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

99

114

110

110

105

90

70

48

22

мажи

54

59

63

55

55

39

34

26

12

жени

45

55

47

55

50

51

36

22

10

 

 

 

 

 

 

Населено место Моин                                                                                                                                                         Табела 20

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

312

19

10

8

19

28

30

17

16

20

мажи

166

6

5

3

12

15

17

12

10

9

жени

146

13

5

5

7

13

13

5

6

11

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

27

34

33

14

9

14

7

6

1

мажи

11

17

24

10

4

6

2

2

1

жени

16

17

9

4

5

8

5

4

/

Населено место Мрзенци                                                                                                                                                    Табела 21

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

525

28

29

24

22

21

28

48

39

39

мажи

267

19

12

13

8

10

15

24

16

26

жени

258

9

17

11

14

11

13

24

23

13

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

34

34

39

37

44

26

18

10

5

мажи

15

13

26

20

23

14

8

3

2

жени

19

21

13

17

21

12

10

7

3

Населено место Негорци                                                                                                                                                     Табела 22

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

1.768

68

78

85

91

114

100

94

106

147

мажи

899

31

40

44

47

63

53

52

54

70

жени

869

37

38

41

44

51

47

42

52

77

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

146

145

131

125

121

89

64

49

15

мажи

82

81

72

63

56

43

26

18

4

жени

64

64

59

62

65

46

38

31

11

Населено место Ново Конско                                                                                                                                             Табела 23

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

168

5

6

8

9

8

8

7

10

13

мажи

88

3

3

4

2

3

3

4

5

5

жени

80

2

3

4

7

5

5

3

5

8

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

13

12

9

12

18

16

8

6

/

мажи

11

7

5

5

6

13

4

5

/

жени

2

5

4

7

12

3

4

1

/

Населено место Петрово                                                                                                                                                   Табела 24

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

121

2

2

2

3

4

5

11

7

6

мажи

66

1

1

1

1

3

1

9

5

4

жени

55

1

1

1

2

1

4

2

2

2

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

3

13

14

9

9

8

13

6

4

мажи

3

6

8

3

4

5

5

5

1

жени

/

7

6

6

5

3

8

1

3

Населено место Прдејци                                                                                                                                                     Табела 25

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

462

31

20

20

18

27

37

28

30

40

мажи

230

17

11

8

10

13

16

10

16

23

жени

232

14

9

12

8

14

21

18

14

17

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

33

29

31

31

31

22

20

9

5

мажи

22

14

14

14

17

12

8

4

1

жени

11

15

17

17

14

10

12

5

4

Населено место Серменин                                                                                                                                                  Табела 26

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

8

/

/

/

/

/

/

/

/

/

мажи

5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

жени

3

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

/

2

2

/

2

1

/

/

1

мажи

/

2

1

/

1

1

/

/

/

жени

/

/

1

/

1

/

/

/

1

Населено место Смоквица                                                                                                                                                  Табела 27

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

190

5

6

6

5

5

8

14

7

5

мажи

95

2

3

1

/

2

5

12

4

2

жени

95

3

3

5

5

3

3

2

3

3

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

6

5

22

36

27

10

7

7

9

мажи

5

3

10

20

13

5

3

2

3

жени

1

2

12

16

14

5

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Населено место Ума                                                                                                                                                             Табела 28

пол

вкупно

возраст

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

вкупно

4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

мажи

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

жени

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 

пол

вкупно

возраст

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

вкупно

/

/

/

/

1

2

/

1

/

мажи

/

/

/

/

/

2

/

1

/

жени

/

/

/

/

1

/

/

/

/

Вкупно резидентно население во Општина Гевгелија, по населени места, според етничката припадност,

Попис 2021

Табела 29

 

 

 

 

 

 

 

Р.бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населено место

Вкупно

население

 

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Други неспомнати

Не се изјасниле

непознато

Лица за кои податоците се преземени од административни извори

 

1.

Богородица

896

861

/

1

/

1

1

/

3

/

/

29

2.

Габрово

5

5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.

Гевгелија

15.156

13.621

8

53

21

260

196

8

130

2

2

855

4.

Давидово

302

299

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

5.

Кованец

149

145

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

6.

Конско

11

10

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

7.

Милетково

113

110

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

8.

Миравци

1.392

1.335

5

/

/

/

2

/

8

/

/

42

9.

Моин

312

300

/

/

/

1

5

/

1

/

/

5

10.

Мрзенци

525

502

1

/

/

/

5

/

1

/

/

16

11.

Негорци

1.768

1.687

2

/

/

1

4

/

12

/

/

62

12.

Ново Конско

168

155

1

/

/

/

1

/

2

/

/

9

13.

Петрово

121

110

/

/

/

/

/

/

1

/

/

10

14.

Прдејци

462

452

/

5

/

/

/

/

/

/

/

5

15.

Серменин

8

8

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

16.

Смоквица

190

177

/

/

/

/

3

/

4

/

/

6

17.

Ума

4

1

/

/

/

3

/

/

/

/

/

/

Вкупно

21.582

19.778

20

59

21

266

217

8

162

2

2

1.047

 

Прашајте го градоначалникот

Image
Гевгелија 130 години
nar-prav.png
gevgelijabiz.jpg
© 2023 Општина Гевгелија. All Rights Reserved.Development by Klik Veb Studio